Kasutustingimused autojuhile ja autofirmale

Select country where you use the service: 

TAXIFY ÜLDTINGIMUSED JUHTIDELE

Käesolevad Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad juhi ja Taxify vahelist kokkulepet seoses Taxify Äpi kasutamisega Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil.

Taksoveoteenuste osutamiseks Taxify Äppi kasutades peate nõustuma järgmiste tingimustega.

1. DEFINITSIOONID

 1. Taxify (edaspidi viidatud ka kui "meie") on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Taxify OÜ, mille registrikood on 12417834 ja registrijärgne asukoht Vana-Lõuna tn 39/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10134.

 2. Taxify teenused on teenused, mida Taxify Teile osutavad, kaasa arvatud Taxify Äpi ja Taxify platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, Klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates Üldtingimustes või Kokkuleppes.

 3. Taxify Äpp on Üldtingimuste mõistes Taxify juhtidele mõeldud rakendus, mida juhid kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ning Taksoveoteenuste haldamiseks.

 4. Reisija on isik, kes tellib Taksoveoteenuseid Taxify mobiilirakendust kasutades ja kaasreisijad, kes viibivad sõidukis, millega osutatakse Taksoveoteenuseid.

 5. Juht tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Taxify Äpi kasutamiseks ja osutab Taksoveoteenuseid Taxify Äpi vahendusel.

 6. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.

 7. Kokkulepe on mis tahes kokkulepe Teie ja Taxify vahel Taxify Äpi kasutamise kohta. Kokkulepe koosneb käesolevatest Üldtingimustest, dokumentidest „Privaatsuspoliitika", „Juhised juhtidele“ ja muudest lisatingimustest või dokumentidest, millele siin viidatakse või milles Teie ja Taxify vahel tulevikus kokku lepitakse.

 8. Litsents on Teie õigus kasutada Taxify Äppi ja Veebilehte.

 9. Veebileht on Taxify veebilehekülg, mille aadress on taxify.eu ja taxifyapp.com ning selle alamlehed.

 10. Tasu on rahasumma, mille Reisija peab Juhile maksma Taksoveoteenuste osutamise eest.

 11. Taxify teenustasu on tasu, mille Juht peab tasuma Taxifyle õiguse eest kasutada Taxify Äppi.

 12. Äpisisene makse on makse, mille Reisija tasub Taxify rakenduse kaudu Taksoveoteenuste eest. Äpisisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, ettevõtte, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Taxify võimaldab.

 13. Taxify juhi portaal on portaal, mis sisaldab asjakohast teavet ja dokumente selle kohta, kuidas Juht kasutab Taxify Äppi, sealhulgas raamatupidamisdokumente. Taxify juhi portaali saate siseneda aadressil http://partners.taxify.eu, sisestades kasutajanime ja salasõna.

 14. Taksoveoteenused on reisijaveoteenused, mida Juht osutab Reisijatele, kelle tellimuse Juht on Taxify Äpi kaudu vastu võtnud.

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE

 1. Taxify Äpi kasutamiseks peate end registreerima Taxify Veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades Taxify poolt nõutavad dokumendid. Konto võite registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna. Kui olete enda Taxify konto registreerinud, annab Taxify Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri" (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist:

  1. Teil on õigus, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida Kokkulepe Taxify Äpi kasutamiseks Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil;
  2. olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi;
  3. kogu teave, mille olete Taxifyle esitanud, on täpne, õige ja täielik;
  4. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
  5. Te ei kasuta Taxify Äppi lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Taxify Äpi korrektset toimimist;
  6. Te ei kopeeri ega jaga Taxify Äppi ega muud sisu ilma Taxify eelneva kirjaliku loata;
  7. Teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet ;
  8. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te Taksoveoteenuseid osutate;
  9. Te nõustute Taxify privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadavad http://taxify.eu/legal/.
 2. Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel peate Te esitama enda pangandmed. Juriidilise isiku puhul peate sisestama vastava äriühingu pangaandmed. Taxify kannab Äpisiseste maksete kaudu kogutud Tasu üle Juhi esitatud pangakontole. Taxify ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Juht on esitanud valed pangaandmed.

 3. Pärast seda, kui olete registreerimistaotluse esitanud, saate e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb Taksoveoteenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, kehtiv autojuhiluba, sõiduki rahuldav tehniline seisukord, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiilseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja Taxify Äpi kasutamisõiguse lõpetamine.

 4. Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o äriühing). Juht loetakse juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes (mis on nähtavad Taxify juhi portaalis) on Tasude saajaks märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul loetakse märgitud juriidiline isik Taksoveoteenuste osutajaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib Taksoveoteenuseid osutada. Füüsiline isik võib juhi kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest. TAXIFY KONTO MAKSE ANDMETES NÄIDATUD JURIIDILINE ISIK JA FAKTILISELT TAKSOVEOTEENUSEID OSUTAV FÜÜSILINE ISIK VASTUTAVAD SOLIDAARSELT JUHI MIS TAHES KOKKULEPPE RIKKUMISE EEST.

 5. Konto registreerimine sõidukiparki haldava äriühinguna. Sõlmides Taxifyga eraldi kokkuleppe, võib sõidukiparki haldav äriühing registreerida oma töötajate ja/või teenuseosutajate kontod. Sellisel juhul peab sõidukiparki haldav äriühing tagama, et tema töötajad ja/või teenuseosutajad järgivad Üldtingimusi ja Kokkuleppeid. Sõidukiparki haldav äriühing ja tema töötajad ja/või teenuseosutajad vastutavad solidaarselt Üldtingimuste ja Kokkulepete tingimuste rikkumise eest.

3. ÕIGUS TAXIFY ÄPI JA VEEBISAIDI KASUTAMISEKS

 1. Taxify Äpp. Taxify Äpp võimaldab Juhil saada Taksoveoteenuste tellimusi Reisijatelt.

 2. Litsents Taxify Äpi ja Taxify juhi portaal kasutamiseks. Käesolevaga annab Taxify Juhile Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi Taxify Äpi ja Taxify juhi portaal kasutamiseks. Lihtlitsents ei anna Juhile õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutusõigusi kolmandatele isikutele. Juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, võivad taksoparki haldavad äriühingud anda oma pargi liikmetele välja all-litsentse.

 3. Taxify Äpi ja Veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Juht teha järgmiseid toiminguid:

  1. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda Taxify Äpi ja/või Taxify juhi portaali lähtekoodi kätte saada;
  2. muuta Taxify Äppi või Taxify juhi portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada Taxify Äpi või Taxify juhi portaali muudetud versiooni;
  3. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast Taxify Äppi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Taxify teenuseid, Veebilehte, Taxify juhi portaali, Taxify Äppi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;
  4. üritada volitamata juurdepääsu Taxify Äpile, Taxify juhi portaalile või mis tahes muule Taxify teenusele.
 4. Taxify Äpi ja Taxify juhi portaali kasutamise eest tasub Juht Taxifyle teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil.

 5. Taxify Äpi ja Taxify juhi portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama Taxify Äpi ja Taxify juhi portaali kasutamise ja Taxifyl on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata.

 6. Taxify kaubamärgi ja siltide kasutamine. Taxify võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad Taxifyle või osutavad muul viisil, et Te kasutate Taxify Äppi. Taxify annab Teile kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mistahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada Taksoveoteenuseid Taxify Äpi kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist peate viivitamata eemaldama ja loobuma Taxify kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad Taxify kaubamärgile.

 7. Taxifyga autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas Täxify Äpi lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Taxify intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. Taxify Äpi, Taxify juhi portaali või muude Taxify teenuste kasutamine ei anna Juhile omandiõigust Taxify intellektuaalse omandi suhtes.

4. TAKSOVEOTEENUSTE OSUTAMINE

 1. Kohustused. Käesolevaga Juht kinnitab, et osutab Taksoveoteenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Juht osutab Taksoveoteenuseid.

 2. Juhil peavad olema tegevusload (sealhulgas kehtiv juhiluba), registreeringud, autokindlustus, vastutuskindlustus (kui kohaldatav), tõendid ja muud dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus Juht osutab Taksoveoteenuseid. Juht vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. Taxifyl on õigus nõuda Juhilt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist.

 3. Te peate Taksoveoteenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides. Muu hulgas Te (i) peate valima marsruudi, mis on Kliendile kõige vähem kulukam, juhul kui Reisija selgesõnaliselt teisiti ei soovi; (ii) ei tohi teha õigustamatuid peatusi, (iii) ei tohi võtta sõidukisse teisi reisijaid peale Reisija ja temaga kaasasolevate isikute (iv) järgite liikluseeskirju, sh tegeleda sõiduki juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes.

 4. Juhil on õigus otsustada millal ja mis sagedusega Taksoveoteenuseid osutada. Juht võib valida, kas ta võtab vastu Reisijate tellimusi Taksoveoteenuste osutamiseks.

 5. Kulud, mida Juhil tuleb kanda seoses Taksoveoteenuste osutamisega. Juht on kohustatud omandama ja korras hoidma Taksoveoteenuste osutamiseks vajaliku sõiduki, seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Juht peab tasuma kõik kulud seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, tollimaksud, auto amortisatsiooni, kindlustuse, ettevõtte või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Juht peab arvestama sellega, et Taxify Äpi kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Juht peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.

 6. Tasu sõidu eest. Juhil on õigus küsida Reisijalt Tasu peale seda, kui Taxify Äpi kaudu on vastu võetud tellimus ning on osutatud tellimusele vastav Taksoveoteenus. Sõidu maksumus arvestatakse vaikimisi määratud baashinna, sõidu GPS-seadmega määratud pikkuse ja kestuse alusel. Vaikimisi määratud baashind on Taxify Äpis näidatav soovituslik hind. Vaikimisi määratud baashind võib olenevalt turusituatsioonist kõikuda. Juht võib taotleda vaikimisi määratud baashinna muutmist, saates selleks Taxifyle vastavasisulise taotluse. Juhil on õigus küsida Reisijalt väiksemat Tasu kui Taxify Äpp sõidu maksumuseks näitab. Asjaolu, et Juht küsib Reisijalt väiksemat Tasu, kui arvestab Taxify Äpp, ei vähenda Taxify teenustasu suurust.

 7. Kui Juht leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib sõidu maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need esitada Taxify Äpi funktsioonis „Sõidu maksumuse ülevaade" (Fare Review). Kui Juht ei ole esitanud taotlust Taxify Äpi funktsioonis „Sõidu maksumuse ülevaade“, siis Taxify ei ole kohustatud sõidu maksumust ümber arvestama ega hüvitama sõidu maksumuse arvutamise vea tõttu tekkinud kahju.

 8. Taxify võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Juhi pahatahtliku käitumisega (nt pikema tee kaudu sõitmise või Taxify Äpis sõidu lõpetamata jätmine pärast seda, kui Taksoveoteenus on osutatud), või kui on kindlaks tehtud tehniline viga, mis mõjutab sõidu maksumust. Samuti võib Taxify vähendada Tasu või selle tühistada, kui on mõistlik põhjus arvata, et on Juht on toime pannud pettuse või kui Reisija osutab Juhi poolt toime pandud pahatahtlikule käitumisele. Taxify rakendab Tasu vähendamise õigust mõistlikul viisil ja põhjendatud juhtudel.

 9. Reisija võib maksta Taksoveoteenuse eest kas otse Juhile või Äpisisese maksena (nagu on kirjeldatud käesolevate Üldtingimuste 6. peatükis). Juhul kui Reisija jätab Tasu maksmata või keeldub maksmast, siis Taxify saadab võlateate Reisijale. Selline tegevus ei tähenda seda, et Taxifyl oleks kohustus Juhile hüvitada Reisija tasumata Tasu.

 10. Kviitungid. Peale Taksoveoteenuse osutamise lõpetamist edastatakse Reisijale Taxify rakenduses sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab sõidukijuhi ees- ja perekonnanime, fotot, teenindajakaardi numbrit, sõiduki registreerimisnumbrit, teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat. Juhile on kviitungid kättesaadavad Taxify juhi portaalis.

 11. Juhul kui Taksoveoteenuse kasutamise käigus Reisija või temaga kaasas olevad isikud kahjustavad sõidukit või selle sisustust (muu hulgas määrides või selle haisemist põhjustades), on Juhil õigus nõuda Reisijalt 50 eurot leppetrahvi ja leppetrahvi ületavate kahjude hüvitamist. Kui Reisija ei ole nõus kahju tekitamise eest leppetrahvi ja/või hüvitist maksma, võib Juht sellest teavitada Taxifyd ning Taxify aitab vahendada Juhi nõuet Reisija vastu. Kõik sellised teated tuleb esitada Taxifyle 24 tunni jooksul koos piltide või muu piisava tõendusmaterjaliga kahjustuste kohta. Taxify vahendustegevus Reisijatelt leppetrahvide ja kahjude sissenõudmiseks ei tähenda seda, et Taxifyl oleks kohustus Juhile hüvitada sõidukile tekitatud kahju või Juhile saamata jäänud tulu seoses sõiduki puhastamise või hooldusega.

 12. Maksukohustused. Juht kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Juhile tekivad seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh (i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja (ii) kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Taxifyle põhjendatud maksupäringu Juhtide tegevuse kohta seoses Taksoveoteenuse osutamisega, siis võib Taxify teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Juhtide tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Juht on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses Taksoveoteenuste osutamisega. Juht peab Taxifyle hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Taxifyle seoses asjaoluga, et Juht jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).

 13. Volitus arvete väljastamiseks. Taxifyl on volitus Juhi nimel arvete väljastamiseks Reisijatele, nt leppetrahvid või tasud, mida Taxify vahendab Juhile. Vastavad arved tehakse Juhile kättesaadavaks Taxify juhi portaalis.

5. TAXIFY TEENUSTASUD

 1. Taxify Äpi kasutamise eest Juht kohustab maksma Taxifyle tasu (s.o Taxify teenustasu). Taxify teenustasu arvestatakse sõidu maksumusest iga Taksoveoteenuse eest. Taxify teenustasu arvestatakse maha Tasust. Taxify teenustasu suurus tehakse Juhile teatavaks e-posti teel, Taxify Äpi, Taxify juhi portaali või muudel teavitusviisidel. Taxify teenustasu suurus võib aeg-ajalt muutuda. Taxify saadab muudatuste kohta eelnevalt teate.

 2. Juht kohustub maksma Taxify teenustasu ja muud eelmisel kuul Taxifyle maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Taxify teenustasu maksmisega viivitamisel peate maksma viivist 0,04% (null koma null neli protsenti) maksmata summast kalendripäevas. Juht peab hüvitama Taxifyle kulud, mis tekivad Taxifyle seoses Juhi võlgade sissenõudmisega.

6. ÄPISISESED MAKSED

 1. Taxify rakendus võimaldab Reisijatel maksta Taksoveoteenuste eest pangakaardiga, ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o Äpisisene makse). Juht volitab Taxifyd tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Juhi nimel Tasusid ja muid tasusid, mida Reisija tasub Äpisisese maksena. Äpisese makse korral loetakse Reisija maksekohustus Juhi ees täidetuks selle tegemise hetkest.

 2. Juht ei või keelduda Reisija soovist teha Äpisisest makset, ega mõjutada Reisijat Äpisisest makset mitte tegema. Kui Juht keeldub ilma mõjuva põhjuseta Äpisisest makset vastu võtmast, on Taxifyl õigus määrata Juhile leppetrahv 10 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teie kasutusõigus Taxify Äppi kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv.

 3. Taxify kannab Äpisiseste maksetena eelmisel nädalal Taxify pangakontole laekunud summad Juhi pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Juht taotleb Äpisiseste maksete ülevaatamist, võib Taxify kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud.

 4. Juhil on võimalik tutvuda Äpisiseste maksete aruannetega Taxify juhi portaalis. Taxify saadab Juhile e-kirjaga kord nädalas „äpisiseste maksete ja juhi konto saldoteatise". Aruannetes näidatakse ära eelmisel nädalal laekunud Äpisisete maksed ning nendelt kinnipeetud Taxify teenustasude summad. Juht peab Taxifyd teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Äpisiseste maksete teostamist.

 5. Taxify ei ole kohustatud Juhile hüvitama Tasu, kui Äpisisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või mobiilimakse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud Taxifyst mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame Reisijalt sõidu maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle peale seda, kui Reisija on nõutava makse sooritanud.

 6. Enne Taksoveoteenuste osutamist peab Juht veenduma, et teenus osutatakse õigele Reisijale või et Reisija on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Taxify kontoga Taksoveoteenuseid tarbida. Kui Juht teeb Reisija tuvastamisel vea ja Äpisisene makse nõutakse Reisijalt, kellele Taksoveoteenuseid ei ole osutatud, siis Taxify tagastab Reisijale Tasu sõidu maksumuse eest. Sellisel juhul ei ole Juhil õigust saada Taxifylt Tasu sõidu eest. Lisaks on Taxifyl õigus nõuda iga vale Äpisisese makse eest leppetrahvi 10 eurot.

 7. Taxify tasaarvestab Äpisisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Juht on kohustatud maksma Taxifyle (nt Taxify teenustasu ja leppetrahvid). Taxifyl on õigus täita Juhi rahalisi kohustusi Taxify Grupi ühingute ees, millisel juhul on Taxifyl täidetud kohustuste ulatuses tagasinõudeõigus Juhi vastu. Taxify võib tasaarvestada Juhi rahalisi nõudeid Taxify vastu, Taxify Grupi rahaliste nõuetega Juhi vastu. Taxify Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Taxify, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Taxify tütarühingud) ning äriühingut, mis otseselt või kaudselt kontrollib Taxifyd.

7. KLIENDITUGI

 1. Taxify pakub kliendituge Taxify Äpi kasutamiseks. Taxifyl on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Juht on hilinenud Taxify teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva.

8. HINNANGUD JA TEGEVUS

 1. Selleks, et tagada Taxify rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Reisijatele täiendav usaldus, võivad Reisijad anda hindeid ja arvustusi osutatud Taksoveoteenuste kohta. Juhile antud keskmine hinne on seotud Taxify kontoga ja kättesaadav Reisijatele, kes soovivad Taksoveoteenust tellida. Kui Taxify leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel.

 2. Lisaks Juhi hindele mõõdab Taxify tegevuse aktiivsust ning loob iga Juhi kohta aktiivsushinde, mis põhineb Taksoveoteenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või Taksoveoteenuse osutamisel.

 3. Selleks, et tagada Reisijatele usaldusväärset teenust võib Taxify määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Juhid peavad saavutama ja säilitama. Kui Juht ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Juhi Taxify konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. Taxify võib Juhi konto avada, kui Taxify tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine.

9. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD

 1. Turuülevaated. Taxify võib Juhtidele saata Taxify Äpi, Taxify juhi portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumisele statistikale, ei saa Taxify tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele.

 2. Miinimumsissetulekut lubavad kampaaniad. Taxify võib teha kampaaniaid, mille ajal Taxify garanteerib teatud miinimumsissetuleku, kui Juht osutab Taksoveoteenuseid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui Juht nimetatud miinimumi ei saavuta, siis Taxify hüvitab Juhile puudujääva osa. Taxify täpsustab kampaania tingimused Taxify Äpi, Taxify juhi portaalis, SMSi, e-kirja või muude sidevahendite abil. Taxify otsustab omal äranägemisel kas, mis tingimustel, millal ja millistele Juhtidele ta kampaaniates osalemist võimaldab. Kui Taxifyl on alust oletada, et Juhi tegevus on pahatahtlik, siis Taxify võib hüvitist mitte maksta või peatada tasumine pettusekahtluse uurimise ajaks.

 3. Reisijatele suunatud turunduskampaaniad. Taxify võib Taxify rakenduste turundamiseks korraldada Reisijatele suunatud turunduskampaaniaid. Kui kampaania käigus vähendatakse sõidutariife või Tasu, maksab Taxify Juhile hüvitist Reisijatele pakutava soodustuse summa ulatuses. Hüvitis makstakse Juhile koos Tasuga. Taxify võib tasaarvestada turunduskampaania hüvitisi Taxify teenustasudega.

10. ÕIGUSSUHTED JUHI, TAXIFY JA REISIJATE VAHEL

 1. Taxify on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta Taksoveoteenuseid. Taxify üksnes lihtsustab Taksoveoteenuse osutamist Juhi ja Reisija vahel. Juht on teadlik sellest, et osutab Taksoveoteenuseid reisijaveolepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Reisijatele.

 2. Juhi ja Taxify vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Taxify võib pakkuda juhile hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Taxify ja Juhi vahel seltsingu õigussuhet. Juht ei või esineda Taxify töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Taxify nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Juhti Taxify töötajaks või töövõtjaks, siis Juht loobub mistahes nõuetest Taxify vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.

 3. Juht ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemine. Taxify kogub Juhi isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõiduki kohta, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Taxify Äpi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Juhiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Juhid vastavad seaduse nõuetele ja Juht sobib kutsealal tegutsemiseks. Taxify edastab Juhi isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. Taxify rakenduses kuvatakse Juhi ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi number, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Juht võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Juht soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Taxify Äpi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Juht kustutab oma konto, kustutab Taxify Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Juhi isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid.

 2. Asukohaandmete edastamine. Taxify teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Reisijatele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Juht soovib, et tema asukoht ei oleks Taxify rakenduses nähtav, peab Juht sulgema Taxify Äpi või märkima Taxify Äpis, et Juht ei osuta Taksoveoteenuseid.

 3. Reisijate isikuandmete töötlemine. Juht ei tohi Reisijate isikuandmeid töödelda ilma Taxify loata. Juht ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Taxify Äpi kaudu kättesaadavaks saanud Reisijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik Taksoveoteenuse osutamiseks. Taxify on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Juhi ja Reisijate isikuandmeid. Juht on Reisijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Taxify privaatsuspoliitikas (http://www.taxify.eu/legal/). Juhul kui Juht rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Taxify sulgeda Juhi konto ning nõuda kahju hüvitamist.

12. VASTUTUS

 1. Taxify Äpp antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav“ kujul. Taxify ei väida ega taga, et juurdepääs Taxify Äpile ja Taxify juhi portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Taxify Äpi kasutamine Taksoveoteenuste tellimiseks sõltub Reisijate käitumisest, siis Taxify ei taga, et Taxify Äpi kasutamise tulemusena on Juhil võimalik saada Taksoveoteenuste tellimusi.

 2. Taxify, Taxify juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Juhile võib tekkida Taxify Äpi kasutamise tõttu, sealhulgas:

  • otsene või kaudne varaline kahju;
  • saamata jäänud tulu;
  • äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda;
  • andmete kaotus või ebatäpsus;
  • mis tahes muu kahju.
 3. Taxify vastutus Kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Juhil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Taxifylt tahtliku rikub Kokkulepet.

 4. Taxify ei vastuta Taxify rakendust kasutavate Reisijate või kaasreisijate tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Reisijad tekitavad Juhile või sõidukile.

 5. Juht vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Taxifylt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Juht on kohustatud Taxifyle hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Taxifyle kohaldati selle tõttu, et Juht rikkus Kokkulepet. Kui Reisija esitab kaebuse Taxify vastu seoses Juhi osutatud Taksoveoteenusega, peab Juht sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Taxifyle seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Taxifyl on õigus Juhi vastu esitada nõue, peab Juht kompenseerima Taxifyle kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud.

13. KESTUS JA LÕPETAMINE

 1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Juhi suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Juhi suhtes hetkest, kui tingimused on Juhile tehtud kättesaadavaks ja Juht alustab või jätkab Taksoveoteenuste osutamist Taxify Äpi vahendusel.

 2. Juht võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Taxifyle vähemalt seitse päeva ette, peale mida Juhi õigused Taxify Äpi ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. Taxify võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Juhile vähemalt kolm päeva ette.

 3. Taxifyl on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs Taxify Äpile ja Taxify juhi portaalile, kui Juht rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Taxifyd või tema tütarühinguid või põhjustab kahju Taxify või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Taxify keelduda Juhile uue konto registreerimisest.

 4. Juhul kui Taxify kahtlustab Juhti Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Taxify uurimise ajaks piirata Juhi juurdepääsu Taxify Äpile ja Taxify juhi portaalile. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Taxify tuvastab, et Juht ei ole rikkumist või pettust toime pannud.

 5. Taxify eesmärgiks on pakkuda kõikidele Reisijatele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu Taxify jälgib juhtide tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui JuhtTe ei täida minimaalseid teenusenõudeid, nagu minimaalneset hinnang ja aktiivsushinne, siis on Taxifyl õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Juhi juurdepääs Taxify Äpile ja Taxify juhi portaalile.

14. ERITINGIMUSED JUHTIDELE, KES OSUTAVAD TAKSOVEOTEENUST TAXIFY ESTONIA TAKSOVEOLOA ALUSEL

Taxify Estonia OÜ, reg nr 14339972, (edaspidi Taxify Estonia) taksoveoluba nr TVL004029 kehtib alates 20.10.2017 ning on tähtajatu.

 1. Juhid, kes soovivad Taksoveoteenust osutada Taxify Estonia taksoveoloa alusel märgivad sõidukikaardile Taxify Estonia taksoveoloa nimetuse ja numbri. Kui Juht osutab Taksoveoteenuseid Taxify Estonia taksoveoloa alusel, loetakse Juht käesolevate eritingimuste lepinguliseks pooleks. Juhid, kes omavad enda või teise isiku taksoveoluba, ei loeta Taxify Estonia taksoveoloa alusel Taksoveoteenuse osutajaks ning neile ei kehti käesolevad eritingimused. Kui Juht osutab taksoveoteenust enda või teise isiku taksoveoloa alusel, siis ei ole tal õigust osutada teenust Taxify Estonia taksoveoloa alusel.

 2. Juht tegutseb iseseisva majandus- ja kutsetegevuses tegutseva isikuna kes pakub reisijaveoteenust. Juht pakub reisijaveoteenust tema omandis või kasutuslepingu alusel kasutatava sõidukiga ning vastutab sõiduki ja töövahendite korrashoiu eest ning kannab sellega kaasnevad kulud. Juht saab valida, millisel ajal ja millises mahus pakub ta reisijaveoteenust. Juhi ja Taxify Estonia vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Taxify Estonia ei pea kinni reisijateveo teenuse osutamisega kaasnevad kohustuslikkeud makseud ega tasu Juhi eest makseid ja maksusid.

 3. Taxify Estonia taksoveoloa alusel tegutsemisel peab juht kasutama Taxify Äppi. Taxify Estonia taksoveoloa alusel Taksoveoteenuse pakkumise korral teostab vedu täielikult Juht (tegelik vedaja). Taxify Estonia taksoveoloa alusel toimuval taksoveol kehtestab teenuste hinnad Taxify Estonia. Juht ei või kehtestada täiendavaid hindasid või teenustasusid.

 4. Juhil peab olema teenindajakaart ning omama kehtivat vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba ei anna õigust Taksoveoteenuse osutamiseks. Juht kinnitab, et teda ei ole karistatud ühistranspordiseaduse §-is 57 lg 2 p-s 1 nimetatud süütegude eest ega ole üle ühe korra karistatud ühistranspordiseaduse §-is 57 lg 2 p-s 2 nimetatud süütegude eest või vastavad karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

 5. Nõuded sõidukile. Sõidukikaardi taotleb Juht, kellel on teenindajakaart. Taksoveoteenust võib pakkuda ainult sõidukiga, mis on kantud sõidukikaardile. Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ning mille tehnonõuetele vastavuse kontroll on läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks. Sõidukile, millega pakutakse Taksoveoteenust Taxify Estonia taksoveoloa alusel, on keelatud paigaldada plafooni, taksomeetrit, taksosümboleid ja hinnakirja ning neid matkivaid tunnuseid.

 6. Vastutus. Juht vastutab seoses Reisija surmaga või Reisijale kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamisega, pagasi kahjustumise või kaotsiminekuga, veotähtaja ületamisega või muu lepingurikkumisega tema poolt teostatava veo ajal tekkinud kahju eest. Juht peab hüvitama Reisijale sõiduki vedamiseks ette andmata jätmisest tekkinud kahju. Juht peab hüvitama kahju, mis tekib:

  • 1) vedamise ajal ja vedamisega seotud asjaolu tagajärjel põhjustatud Reisija surmast, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Juhi vastutus seoses Reisija surmaga või reisijale kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamisega tekkinud kahju eest on piiratud 214 743 euroga reisija kohta;
  • 2) pagasi täielikust või osalisest kaotsiminekust või kahjustumisest vedamise ajal ja vedamisega seotud asjaolu tagajärjel. Juhi vastutus sõidukis asuva pagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest on piiratud 12 782 euroga reisija kohta. Juhi vastutus käsipagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest on piiratud 2237 euroga reisija kohta. Juhi vastutus muu pagasi kaotsimineku või kahjustumise eest on piiratud 3515 euroga reisija kohta.
  • 3) veotähtaja ületamisest. Juhi vastutus veotähtaja ületamisest tuleneva kahju eest on piiratud 3196 euroga reisija kohta.

Vastutuse rahalised piirangud ei kehti, kui Juht on kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

 1. Kahjude hüvitamine. Kui Reisija nõuab kahju hüvitamist Taxify Estonialt, siis on Taxify Estonial õigus nõuda kahjude hüvitamist Juhilt. Lisaks kahju hüvitamisele on Taxify Estonial õigus nõuda Juhilt kulutuste hüvitamist osas, mis Taxify Estonia kannab seoses Juhi põhjustatud rikkumistest tekitatud nõuete lahendamisega. Vaidlused Reisijaga seoses Taksoveoteenuse osutamisega lahendab Juht. Kui Taksoveoteenuse vaidlus lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis, siis kohustub Juht Taxify Estonia nõudel osalema menetluses ja kandma sellega kaasnevad kulud, sh Taxify Estonia õigusabikulud. Samuti peab Juht hüvitama Taxify Estoniale tarbijavaidluse komisjonis välja mõistetud rahalised summad. Ühistranspordiseaduse või teiste seaduste rikkumise korral peab Juht hüvitama Taxify Estoniale trahvide, ettekirjutuste ja sunnirahaga määratud rahasumma ning nende menetlusemisega kaasnenud Taxify Estonia kulud.

 2. Üldtingimuste, Kokkuleppes ja käesolevas eritingimustes toodud tingimuste rikkumise korral on Taxify Estonial õigus keelata Taxify Estonia taksoveoloa alusel Taksoveoteenuste osutamine ning tühistada Juhiga seotud sõidukikaardil märge Taxify Estonia taksoveoloa kohta.

15. MUUDATUSED

 1. Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Juhile kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, Taxify Äpi, Taxify veebilehe, Taxify autojuhi portaali või muude sidevahendite kaudu ja Juht jätkab seejärel Taksoveoteenuste osutamist Taxify Äpi vahendusel.

 2. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele http://taxify.eu/legal/) ja antakse Juhile sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Juht jätkab Taxify Äpi ja Taxify juhi portaali kasutamist, loetakse, et Juht on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

16. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

 1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

17. TEADETE EDASTAMINE

 1. Juht on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes.

 2. Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on: (i) isiklikult üle antud, (ii) saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega, (iii) saadetud tähitud postiga, (iv) saadetud e-postiga või (v) tehtud kättesaadavaks Taxify juhi portaali või Taxify Äpi kaudu. Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: (i) isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; (ii) kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti; (iii) tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks; (iv) Taxify juhi portaali või Taxify Äpi kaudu kättesaadavaks tegemisel või (v) SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet.

18. LÕPPSÄTTED

 1. Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.

Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 01.11.2017.