Adatvédelem az utasok számára

Válaszd ki az országot, ahol használni szeretnéd a Taxify- t: 

TAXIFY ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet)előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

Amennyiben a Felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen szabályzat alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Adatkezelő elkötelezett partnerei és Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

Cégnév: Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-09-285252

Adószám: 25715196-2-43

Képviselő: Poprócsi Zsolt

E-mail cím: admin@taxify.eu

Honlap: taxify.eu (a továbbiakban: Adatkezelő 1)

Cégnév: Taxify OÜ

Székhely: Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Észtország

Cégjegyzékszám: 12417834

Adószám: EE101721521

Képviselő: Markus Villig

E-mail cím: privacy@taxify.eu

Honlap: taxify.eu (a továbbiakban: Adatkezelő 2)

együttesen a továbbiakban: Adatkezelők

II. HATÁSKÖR ÉS ALKALMAZÁS

Jelen Adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyekre érvényes, akik Magyarország területén, akár a Taxify alkalmazás igénybevételével, akár más módon taxi személyszolgáltatást rendelnek az Adatkezelő 1-től („Felhasználók”).

Jelen Tájékoztató nem érvényes azokra az adatokra, amelyeket a Taxify platformot engedéllyel használó sofőröktől, futároktól, a partner közlekedési vállalatoktól vagy bármely más olyan személytől (együttesen „Sofőrök”), illetve velük kapcsolatban gyűjtünk.

Amennyiben a Szolgáltatásokkal mind Felhasználóként, mind Sofőrként kommunikál, akkor rendre a megfelelő adatvédelmi Tájékoztatók érvényesek az Ön különböző együttműködéseire.

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Jelen adatkezelési tájékoztató során az alább meghatározott fogalmak alatt a következőket kell érteni:

Adakzelő 1: önálló diszpécserszolgálati tevékenységi engedéllyel rendelkező, minősített taxitársaság, mely társaság a taxis személyszolgáltatási szolgáltatás nyújtással összefüggésben végez adatkezelést.

Adatkezelő 2: Adatkezelő 1 szerződéses partnere, a Taxify alkalmazás üzemeltetője, amely a taxis személyszolgáltatási szolgáltatás technikai kiszolgálásával összefüggésben kezel és tárol adatokat.

Adatkezelők: Jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatkezelők, akik a Felhasználó által átadott adatokat jelen adatkezelési tájékoztató alapján jogosultak kezelni, az abban meghatározott módon és célból, a Felhasználó külön hozzájárulása alapján.

Felhasználó: a taxis személyszolgáltatási szolgáltatás tényleges igénybevevője, aki a szolgáltatás igénybevétele céljából ad át adatokat Adatkezelők részére.

IV. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK, ADATOK MEGOSZTÁSA

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Adatkezelő tárhely szolgáltatója

Adatkezelők az adatok biztonságos tárolásához a Zone Media Ltd és/vagy Amazon Web Services, Inc tárhelyszolgáltatását veszik igénybe. Ezen cégek adatközpontjába történik az adatok továbbítása és tárolása, melyek az Európai Unió területén találhatóak.

 1. Sofőrök

Ezen Adatkezelő 1-el szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve személyes adatokat (érintett neve, telefonszáma), és ennek felhasználásával végzik el a tényleges személyszállítást.

 1. Megkeresés

A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek egy az illetékes hatóság által történő tájékoztatáskérésre, amennyiben úgy véljük, hogy a közzététel megfelel minden alkalmazandó jogszabálynak, rendelkezésnek vagy jogi eljárásnak, illetve a közzétételt a felsoroltak egyébként megkövetelik.

 1. Egyéb esetek

Továbbá sor kerülhet adatainak megosztására Ha egyébként Önt értesítjük, Ön pedig a megosztása beleegyezik;

Összevont és/vagy névtelen formában, amely ésszerű körülmények között nem használható fel az Ön azonosítására;

Más utasokkal, valamint más személyekkel, éspedig az Ön utasításai szerint, pl. amikor meg kívánja osztani egy barátjával a becsült érkezési időpontot vagy a fuvardíjat;

A nyilvánossággal, amennyiben Ön a tartalmat nyilvános fórumon teszi közzé, pl. blokkhoz fűzött megjegyzések, a közösségi médiákon alkalmazott posztok vagy Szolgáltatásaink egyéb olyan jellemzői formájában, amelyek nyilvánosan megtekinthetők;

Harmadik felekkel, akik esetében Ön úgy dönt, hogy lehetővé teszi számunkra az adatok megosztását, vagyis pl. egyéb alkalmazások vagy honlapok, amelyek API-nkkel vagy Szolgáltatásainkkal összeépülnek, illetve az olyan API-vel vagy Szolgáltatással rendelkező egyéb alkalmazások, illetve honlapok, amelyekkel mi épülünk össze;

A Taxify leányvállalataival és társult jogi személyeivel, amelyek az Adatkezelők nevében, illetve adatcentralizáció végett és/vagy logisztikai célból nyújtanak szolgáltatásokat vagy folytatnak adatfeldolgozást.

 1. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 2. Adatfeldolgozók a személyes adatok vonatkozásában önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

V. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) Az Adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló Tájékoztató alapján kerül sor, amely Tájékoztató tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek a jelen tájékoztatóban meghatározott célra. Az Adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (személytaxi szolgáltatás nyújtása), amelyben az érintett (Felhasználó) az egyik fél.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan Tájékoztató vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli Tájékoztató keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen Tájékoztató bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

VI. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1.Felek rögzítik, hogy jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Felhasználó által a Taxify alkalmazásban-, vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából más módon megadott személyes adatok vonatkozásában Felhasználó jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelő részére kifejezett hozzájárulását adja, hogy az általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek az alábbi célból:

Adatkezelő 1 részére személytaxi szolgáltátást nyújtson- illetve közvetítsen; Adazkezelő 2 az fuvarközvetítést az általa üzemeltetett Taxify alkalmazáson keresztül tegye lehetőve Felhasználó részére.

Ennek megfelelően az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja részletezve: a) személytaxi szolgáltatás nyújtása; b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás; c) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; d) egyedi Felhasználói megkeresések kezelése, intézése; e) statisztikák, elemzések készítése; f) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.); g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése h) a Felhasználók jogainak védelme;

Adatkezelő 1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, míg Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti b), c), d), f), g), h) pontokban nevesített adatkezelési célok.

Adatkezelők a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

VII. ADATGYŰJTÉS

Az Ön által nekünk megadott adatok

Olyan információkat gyűjtünk, amelyeket Ön közvetlenül ad meg nekünk, mint pl., amikor fiókját létrehozza vagy módosítja, igény szerinti szolgáltatásokat kér, kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, illetve más módon kommunikál velünk. Ezen információk körébe a következők tartozhatnak: név, e-mail, telefonszám, postacím, profilkép, kifizetési mód és egyéb olyan adatok, amelyek tekintetében Ön úgy dönt, hogy azokat átadja.

Szolgáltatásainknak az Ön részéről történő igénybevétele révén gyűjtött adatok amikor Szolgáltatásainkat igénybe veszi, a következő általános kategóriákban gyűjtünk Önről adatokat:

Helymeghatározási adatok: Amikor Ön a Szolgáltatásokat szállítás céljából igénybe veszi, pontos helymeghatározási adatokat gyűjtünk a Sofőr által használt Taxify-alkalmazásról az úttal kapcsolatban. Amennyiben Ön a Taxify alkalmazásának lehetővé teszi, hogy a helymeghatározási szolgáltatásokhoz az Ön mobil operációs rendszere által igénybe vett engedélyezési rendszeren („platform”) keresztül hozzáférhessen, pontos helymeghatározási adatokat gyűjthetünk az Ön eszközéről is, amikor az alkalmazás az előtérben vagy a háttérben fut. Hozzávetőleges tartózkodási helyét IP-címéből is ki tudjuk következtetni.

A kapcsolatokra vonatkozó adatok: Ha Ön engedélyezi, hogy a Taxify alkalmazása az Ön eszközén lévő címjegyzékhez az Ön mobilplatformja által használt engedélyezési rendszeren keresztül hozzáférhessen, mi hozzáférhetünk és tárolhatjuk az Ön címjegyzékéből származó neveket és elérhetőségeket, amelyek segítségével, Szolgáltatásaink révén megkönnyíthető a közösségi érintkezés csakúgy, mint bármely más, a jelen Nyilatkozatban, illetve a beleegyezés vagy adatgyűjtés időpontjában ismertetett egyéb célra.

Tranzakciós adatok: A Szolgáltatásainknak az Ön részéről történő igénybevételével kapcsolatos tranzakciós részleteket gyűjtjük, beleértve az igényelt szolgáltatás típusát, a nyújtott szolgáltatás dátumát és időpontját, a felszámított összeget, a megtett távolságot és egyéb fontos tranzakciós részleteket.

Az alkalmazással és beállításokkal kapcsolatos adatok: Adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan kommunikál Ön és a weboldal látogatói Szolgáltatásainkkal, valamint melyek a kifejezett preferenciák, illetve a választott beállítások. Bizonyos esetekben mindezt cookie-k, pixel tagek és olyan hasonló technológiák segítségével tesszük, amelyek egyedi azonosítókat hoznak létre, illetve tartanak fenn.

Az eszközökkel kapcsolatos adatok: Adatokat gyűjthetünk az Ön mobileszközéről beleértve pl. a hardver modelljét, az operációs rendszert és verziót, fájlneveket és verziókat, az előnyben részesített nyelvet, az egyedi eszközazonosítót, a reklámazonosítókat, a sorozatszámot, az eszköz mozgásával kapcsolatos információkat és a mobilhálózattal kapcsolatos információkat.

Hívási és SMS-adatok: Szolgáltatásaink megkönnyítik a Felhasználók és a Sofőrök közötti kommunikációt. E szolgáltatás megkönnyítésével kapcsolatban hívási adatokat kapunk, beleértve a hívás vagy az SMS-üzenet dátumát és időpontját, a felek telefonszámát, valamint az SMS-üzenet tartalmát.

Naplóadatok: Amikor Ön a Szolgáltatásokkal kommunikál, gyűjtjük a kiszolgáló naplóadatait, amelyek olyan adatokat tartalmazhatnak, mint az eszköz IP-címe, a hozzáférési dátumok és időpontok, az alkalmazási funkciók vagy a megtekintett oldalak, az alkalmazások összeomlása és egyéb rendszertevékenység, a böngésző típusa, valamint a harmadik félhez tartozó azon weboldal vagy szolgáltatás, amelyet Ön a Szolgáltatásainkkal való kommunikáció előtt igénybe vett.

Fontos adatok a platformengedélyekkel kapcsolatban

A legtöbb mobilplatform (iOS, Android stb.) azon eszközadatok bizonyos típusát határozza meg, amelyekhez az Ön beleegyezése nélkül az alkalmazások nem férhetnek hozzá. Ugyanakkor ezeknek a platformoknak más és más engedélyezési rendszerük van az Ön beleegyezésének a megszerzése szempontjából. Az iOS-platform először akkor figyelmezteti, amikor a Taxify alkalmazása engedélyt kér a bizonyos típusú adatokhoz való hozzáférésre, majd hagyja, hogy Ön a szóban forgó kérést jóváhagyja (illetve ne hagyja jóvá). Az Android-eszközök Önt azokról az engedélyekről értesítik, amelyeket a Taxify alkalmazása még azelőtt szorgalmaz, hogy Ön első alkalommal használná az alkalmazást, az alkalmazásnak az Ön részéről történő igénybevétele pedig az Ön részéről beleegyezést jelent.

Az általunk egyéb forrásokból gyűjtött adatok

Adatokat más forrásokból származóan is kaphatunk, amelyeket összevonunk a Szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött adatokkal. Például:

Ha úgy dönt, hogy Taxify-fiókjára fizetésszolgáltató (pl., Google Wallet) vagy valamely közösségi médiának a szolgáltatása (pl., Facebook) segítségével hivatkozik, hozza azt létre, illetve jelentkezik be oda, vagy amennyiben Ön külön alkalmazással, illetve honlappal van kapcsolatban, amely egyébként a mi API-nket használja (vagy amelynek API-jét mi használjuk), előfordulhat, hogy az Önnel vagy az Ön csatlakozásaival kapcsolatos adatokat az említett weboldalról vagy alkalmazástól kapjuk.

Ha igény szerinti szolgáltatásokat kér, előfordulhat, hogy Sofőrjeink a Felhasználók által eljuttatott minősítést küldenek nekünk, miután Önnek szolgáltatásokat nyújtottak.

Ha Ön más minőségben, pl. Sofőrként vagy az általunk biztosított más alkalmazások felhasználójaként is kommunikál a Szolgáltatásainkkal, előfordulhat, hogy az említett információkat egyesítjük vagy társítjuk azokkal az információkkal, amelyeket – az Ön Felhasználói vagy utaskénti minőségében – Öntől gyűjtöttünk.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Felhasználó a taxis személyszállítási szolgáltatást nem a Taxify alkalmazáson keresztül rendeli meg, úgy az ennek során megadott személyes adatai tárolását is az Adatkezelő 2 végzi.

VII. FEJEZET

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Taxity alkalmazásból - az adott Felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését, vagy más egyéb módon megadott személyes adatainak törlését nem kéri. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek Adatkelők által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő 2 biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható

VIII. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

II. Az érintett jogai részletesen:

1.Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen; e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő Tájékoztató útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

IX. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

IX. ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ha Önnek bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: partners.budapest@taxify.eu illetve írjon nekünk a következő címre: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kelt, Budapest, 2018. május 25.