ÁSZF az utasoknak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.3

a Taxify Hungary Kft. szerződéses partnerei által a Taxify védjegye alatt végzett személytaxi-szolgáltatásra.

I. Az általános szerződési feltételek hatálya

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-285252, székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6., továbbiakban: Társaság ) mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások (a továbbiakban: szolgáltató) által, valamint a Taxify OÜ (regisztrációs szám: 12417834) által kifejlesztett és üzemeltett applikáción (a továbbiakban: Applikáció) nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) vonatkoznak.

 2. A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: utas) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Társaság honlapján folyamatosan közzétételre kerül.

 3. Az utas az applikációt a google play, windows store vagy itunes oldalról ingyenesen töltheti le, a letöltéssel egyidejűleg pedig elfogadja az Applikáció általános szerződéses feltételeit. Az Applikáció Magyarországon történő, az I.1. pontban meghatározott személytaxi-szolgáltatáshoz használata a jelen ÁSZF-ben foglalt kiegészítésekkel együtt érvényes.

II. A szolgáltatás leírása

 1. A szolgáltatás keretében a Társaság a Taxify applikáción keresztül leadott taxi megrendeléseket teljesíti, amely alapján a szolgáltató a Felhasználót, valamint annak poggyászát az ÁSZF rendelkezései szerint a Felhasználó igénye szerinti helyre elszállítja.

 2. A Társaság – tekintettel arra, hogy a szolgáltatást a szolgáltató teljesíti – a szolgáltatásért nem felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben szankcionálja, illetőleg közreműködik abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson.

 3. A szolgáltatót a szolgáltatásra – az alábbi (a)–(d) alpontban meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.

(a) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 25 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

(b) A szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas

(i) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,

(ii) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy

(iii) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

(c) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője megtagadhatja.

(d) A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését, ha azt a jogszabály alapján az ÁSZF kifejezetten lehetővé teszi.

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A szolgáltatást az utas a Társaságtól vagy a szolgáltatótól az Applikáció segítségével veheti igénybe, amely a szolgáltatásra vonatkozó megrendelés.

 2. A szolgáltatásra a szerződés

(a) az előzetes megrendelés elfogadásával,

(b) az utasnak – feltéve, hogy a személytaxi vezetője a fenti II.3 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást –személytaxiba utazási szándékkal történő beszállásával

jön létre.

 1. A fenti megrendelés esetén a személytaxi becsült kiállási idejét az utas az alkalmazáson keresztül látja, a valós kiállási idő azonban ettől eltérhet.

Vis maior (pl. tömegközlekedési sztrájk, természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) esetében a Társaság vagy a szolgáltató a szerződésben foglaltak teljesítésére nem vagy csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik.

IV. A szolgáltatás teljesítése

 1. Kapcsolatfelvétel az utassal: a rendelési címre való megérkezést követően, amennyiben az utas az általa megjelölt címen ésszerű időn belül nem száll be az autóba, a szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (applikáción keresztül való üzenetküldés, telefonhívás, kapucsengő)

 2. Az utasok jogai, a személytaxi vezetőjének kötelezettségei az utassal szemben:

  1. Az utas jogosult

(a) tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni;

(b) udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó sofőrrel utazni;

(c) nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz;

(d) dohányfüst-mentes utazáshoz;

(e) önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy rendelkezik;

(f) minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (V. fejezet), és arról bizonylatot kapnia;

(g) igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre;

(h) bankkártyával felár nélkül történő fizetésre;

(i) működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott;

(j) vakvezető kutya szállítására.

 1. A személytaxi vezetője köteles az utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.

 2. A személytaxi vezetője köteles az utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a személytaxi vezetője lehetőség szerint várja az utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a személytaxi vezetője a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás).

 3. A személytaxi vezetője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a személytaxi vezetője köteles felhívni az utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az utas a személytaxi vezetőjére bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az utas beleegyezésével lehet. A személytaxi vezetője csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a személytaxi vezetője nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A személytaxi vezetője ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a gépjármű épségét veszélyeztetheti.

 4. A személytaxi vezetője az utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az utas kezdeményez beszélgetést a személytaxi vezetője, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a társalgást udvarias hangnemben, az utas hangulatához mérten folytatni.

A személytaxi vezetője politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetést nem kezdeményezhet, az ilyen irányú kérdésekre nem köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a személytaxi vezetője az utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A személytaxi vezetője a diszkréció szabályait köteles betartani.

A személytaxi vezetője a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A személytaxi vezetője az utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A személytaxi vezetője szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.

 1. A személytaxi vezetője a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.

 2. A személytaxi vezetője műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az utas előzetes hozzájárulásával hallgathat. Ha az utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni.

 3. A személytaxi vezetője a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.

 4. A személytaxi vezetője csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás fogadását az utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

 5. A személytaxiban a dohányzás a jogszabály erejénél fogva tilos

1. Poggyász szállítása
 1. Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel

 2. Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely

(a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,

(b) a személytaxi vezetője, az utas vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy

(c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

 1. Amennyiben a személytaxi vezetője a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt köteles haladéktalanul jelezni a Társaságnak, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a személytaxi vezetőjének kötelezettsége. Amennyiben az utas személye és elérhetősége ismert, úgy a Társaság haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.

 2. A személytaxiban az utas által okozott károk (szennyezés, rongálás)

A személytaxi megrongálása, az utastér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás esetén a szolgáltató jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az utast terheli.

V. A szolgáltatás ellenértéke

 1. Az ÁSZF alapján végzett személytaxi-szolgáltatás ellenértéke a viteldíj.

A viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi:

(a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj;

(b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);

(c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc). A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti, az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.

 1. A viteldíj mértéke a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):
Alapdíj Távolsággal arányos egységdíj (Ft/km) Idővel arányos egységdíj (Ft/perc)
450 280 70

A Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a szolgáltató a fenti viteldíjat alkalmazhatja.

 1. A fizetendő viteldíj képzése:

(a) az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.

(b) előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a Társaság által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.

 1. Mivel a szolgáltatást a Társasággal szerződésben álló szolgáltató teljesíti a saját nevében és javára, a viteldíj is a szolgáltatót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. A Társaság a fuvarközvetítésért az utastól díjazásra nem jogosult.

 2. A viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A viteldíjat az utas az Applikáción keresztül, készpénzben vagy (többlet díj nélkül) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni.

 3. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit rendelet határozza meg – vagyis a személytaxi szolgáltatás rögzített hatósági áras szolgáltatás -, így a Társaságnak semmilyen kedvezményre jogosító külföldi Taxify kupont nem áll módjában elfogadnia, összhangban a hazai jogszabályi rendelkezésekkel.

 4. A Taxify OÜ, a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás alapján átvállalhat az utastól fix összegű viteldíjat a magyarországi Applikáció használathoz fűződően, az Applikáción keresztüli fuvarrendelés és fizetés, valamint az Applikáció használatának és a Márkanév népszerűsítése érdekében.

Ön az érvényben lévő promóciós kódok valamelyikének a szolgáltatás megrendelése előtt az applikációban való rögzítésével jelzi, hogy igénybeveszi a Taxify OÜ által felajánlott fizetésátvállalást.

Az időszaki rendszerhasználati támogatás feltételeinek részleteiről a Taxify OÜ, valamint a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közösen tájékoztatja a hazai utasokat közösségi oldalain, illetve egyéb reklámfelületeken.

Az Applikáció magyarországi használatával Ön hozzájárul és elfogadja, hogy a jelen pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Taxify OÜ a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését Öntől átvállalja és az összeget Ön helyett automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően, amennyiben az adott promóciós kódot a személytaxi rendelését megelőzően Ön sikeresen aktíválta az applikációban. Egyazon utazás során kizárólag egy promóciós kód felhasználására van lehetőség.

Amennyiben tehát Ön a viteldíjat az Applikáción keresztül téríti meg, úgy a teljes viteldíj felszámításra, illetve igény esetén kiszámlázásra kerül a szolgáltató által, azonban amennyiben a Taxify OÜ által kibocsátott promóciós kódot érvényesítí az Applikáción belül, úgy a közzétett tájékoztatóban meghatározott utalvány értéke nem kerül az Ön számlájáról levonásra, azt a Taxify OÜ téríti meg közvetlenül a szolgáltató számára.

A Taxify OÜ által kibocsátott promóciós kódot csak abban az esetben használhatja fel, amennyiben Ön Applikáción keresztül rendeli a szolgáltatást és a viteldíjat az Applikáción keresztül előre regisztált bankkártyájával egyenlíti meg, a személytaxiban történő bankkártyás, vagy készpénzes fizetésre ez az ajánlat nem érvényes. A tartozásátvállalás egyszeri utazásra vonatkozik, melynek az utazást követően fennmaradó összege további utazásra nem vihető át, illetve nem felhasználható, készpénzre nem beváltható.

A promóciós kódokat a Taxify OÜ bármikor, bármilyen okból, a Taxify OÜ-t terhelő felelősség nélkül letilthatja, támogatását felfüggesztheti. A Taxify OÜ fenntartja a jogot a tartozásátvállalástól való elállásra, abban az esetben, ha a promóciós kódok felhasználása hibásan, csalárd módon, jogtalanul vagy a vonatkozó Promóciós kód feltételeinek teljesülése nélkül vagy a jelen Feltételek megsértésével történt.

A kódok kizárólag a Taxify OÜ által az adott Promóciós kódra vonatkozóan meghatározott külön feltételeknek megfelelően használhatóak fel és érvényességük az Ön által történő felhasználásuk előtt lejárhat.

 1. A 7. pontban rögzített Applikáció használatához kötődő támogatás igénybevételére jogosulttá válik az a felhasználó is, aki az Applikáción keresztül meghívással új felhasználót ösztönöz az Applikáció használatára, illetve az Applikáción keresztül történő viteldíj kiegyenlítésére, illetve az a felhasználó is, aki a meghívást elfogadásával igénybe veszi a Taxify szolgáltatását.

Fentiek szerint Önnek lehetősége van új felhasználót meghívni akár az applikáción keresztül is. Az applikációban elérhető a Taxify OÜ által az Ön részére generált egyedi promóciós kód.

Amennyiben az új meghívott felhasználó az Applikációt letölti, és az Applikáción belül a promóciós kódot megadja, úgy hozzájárulását adja és elfogadja, hogy az előző pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Taxify OÜ a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését átvállalja és az összeget helyette automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően.

Amennyiben az Ön által meghívott felhasználó a Taxify szolgáltatását fentiek szerinti igénybe vette, és számára a rendszerhasználati támogatás összege jóváírásra került, úgy Önt erről e-mailben értesítjük, mely értesítés tartalmaz egy Taxify OÜ által kibocsátott promóciós kódot.

Amennyiben Ön ezt a kódot az Applikáción belül megadja, úgy hozzájárulását adja és elfogadja, hogy az előző pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Taxify OÜ a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését Öntől átvállalja és az összeget Ön helyett automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően.

A Taxify OÜ csak abban az esetben téríti meg Ön, vagy a meghívott felhasználó helyett az átvállalt fuvardíj összegét, (fix összegű fuvardíj kedvezményt, ) amennyiben Ön, vagy a meghívott felhasználó azt a viteldíjat az Applikáción keresztül egyenlíti ki. Bankkártyás, vagy készpénzes fizetésre ez az ajánlat nem érvényes.

A jelen pontban nem részletezettekre egyebekben a 7. pontban írt rendelkezések az irányadók.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

(a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

(b) a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról,

(c) a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxiszolgáltatás hatósági áráról.

 1. Az utas a szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést:

(a)Taxify Hungary Kft.

cím: 1118 Budapest, Homonna utca 2-6.

(b) Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Fogyasztókapcsolati Iroda

1052 Budapest, Városház utca 7.

(c) Nemzeti Közlekedési Hatóság

1066 Budapest, Teréz krt. 62.

e-mail: office@nkh.gov.hu

tel: +36 1 373 1400

 1. A szolgáltatással kapcsolatosan személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés szabályait a Társaság Adatkezelési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen ÁSZF részének minősül. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatait ne adja meg Társaságunk részére!

 2. A jelen ÁSZF 2016. március 29. napján lép hatályba.

 3. A Társaság egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.