LICENCINĖS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS VAIRUOTOJAMS

LICENCINĖS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

SKIRTOS VAIRUOTOJUI

Šios licencinės sutarties bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) nustato pagrindines Taxify OÜ, juridinio asmens kodas 12417834, buveinės adresas: Altmetsa põik 1, Laiaküla, Viimsi rural municipality, Harju county, 74008 Estijos Respublika (toliau – Taxify) Programinės įrangos naudojimo sąlygas.

1. SUTARTIES SUDARYMAS. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Prieš atsisiųsdamas ir pradėdamas naudotis Taxify sukurta mobiliesiems įrenginiams skirta programine įranga (angl. – ‘mobile application’), pavadinta „Taxify“, leidžiančia taksi paslaugų pageidaujantiems asmenims pateikti savo užsakymus taksi paslaugų teikėjams (toliau – Programinė įranga), fizinis asmuo, teikiantis taksi paslaugas (toliau – Licenciatas) privalo patvirtinti šias Bendrąsias sąlygas ir pateikti Taxify prašomą informaciją Taxify tinklalapyje www.taxify.eu (toliau – Tinklalapis). Licenciatas paspausdamas mygtuką „SIŲSTI REGISTRACIJĄ“ (versijoje anglų kalba – “SEND APPLICATION”) besiregistruojant Tinklalapyjepatvirtina, kad (a) jis perskaitė Bendrąsias sąlygas, Bendrosios sąlygos jam yra aiškios ir jis sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, ir laikoma, kad tarp Taxify ir Licenciato (toliau Taxify ir Licenciatas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“) yra sudaryta Sutartis (kaip ji apibrėžta žemiau);(b) sutartis tarp Taxify ir Licenciato dėl Programinės įrangos naudojimo, kurią sudaro šios Bendrosios sąlygos, Taxify privatumo politika, išdėstyta interneto svetainėje http://taxify.eu/lt/teisiniai-dokumentai/asmens-duomenu-tvarkymas/ (toliau – Privatumo politika), ir papildomos sąlygos ir susitarimai dėl Programinės įrangos naudojimo, paminėti Bendrosiose sąlygose ir/ar kurie gali būti sudaryti tarp Šalių (toliau kartu – Sutartis) yra jam teisiškai galiojantis įsipareigojimas; (c) jis įdėmiai išnagrinėjo ir supranta visas Sutarties sąlygas ir Privatumo politiką, ir susipažino su Programine įranga; (d) Programinė įranga ir jos funkcionalumas pilnai patenkina Licenciatą; (e) visa informacija, kurią Licenciatas pateikė Taxify, yra tiksli, teisinga ir išsami; (f) jis nenaudos Programinės įrangos pažeidžiant Sutartį ar bet kokiais neteisėtais tikslais ir netrikdys tinkamo Programinės įrangos veikimo, taip pat jis nekopijuos ir neplatins Programinės įrangos ar kito Taxify turinio; ir (g) jis visuomet laikosi Lietuvos ir Europos Sąjungos įstatymų.

1.2. Šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, Taxify suteikia Licenciatui neišimtinę licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje naudotis Programine įranga pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas tam, kad gauti taksi paslaugų užsakymus iš Licenciato teikiamomis taksi paslaugomis pageidaujančių naudotis Klientų (kaip jie apibrėžti žemiau) (toliau – Licencija). Taxify negarantuoja ir neatsako už tai, kad naudojantis Programine įranga taksi paslaugas užsakantys asmenys (toliau – Klientai ar Klientas) teiks užsakymus, ir Taxify negali būti laikoma Kliento ar Licenciato vardu veikiančiu asmeniu. Licencija suteikiama tik Sutarties galiojimo laikotarpiui, ir bet kuriai Šaliai nutraukus Sutartį Licencija automatiškai panaikinama nuo Sutarties nutraukimo dienos.

1.3. Licenciatui patvirtinus Bendrąsias sąlygas, Licenciatas turi teisę gauti asmeninę paskyrą naudotis Programine įranga pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas, bet prieš tai Licenciatas turi užsiregistruoti Taxify, o Taxify tokią asmeninę paskyrą patvirtinti. Licenciatas neturi teisės (i) suteikti licencijos ar sublicencijos naudotis Programine įranga jokiems asmenims, (ii) leisti naudotis Licenciato paskyra Programinėje įrangoje jokiems asmenims, ir neturi teisės perleisti tokios paskyros jokiam asmeniui, ir/ar (iii) perleisti bet kokių teisių ar pareigų (ar jų dalies), kylančių iš Sutarties, be Taxify išankstinio rašytinio sutikimo.Licenciatas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Licenciato naudojimuisi Programine įranga skirtų paskyrų, prisijungimo kodų (ID) ar slaptažodžių.

1.4. Nuosavybės teisės, visos intelektinės nuosavybės teisės ir autorinės teisės į Programinę įrangą, įskaitant (bet neapsiribojant) Programinės įrangos kodą ir jos duomenų bazę, priklauso ir priklausys išimtinai Taxify ir yra apsaugotos autorinių teisių ir/ar komercines paslaptis reglamentuojančiais teisės aktais bei tarptautinių susitarimų nuostatomis. Licenciatas neįgyja jokių nuosavybės teisių ir/ar intelektinės nuosavybės teisių į Programinę įrangą ar jos dalį ar bet kokius su ja susijusius dokumentus, taip pat neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių pagal Sutartį.

1.5. Licenciatas įsipareigoja mokėti Taxify licencijos mokestį, kurio dydis yra nurodytas Taxify kainoraštyje, kuris siunčiamas Licenciatui elektroniniu paštu po to, kai Licenciatas pateikia Taxify prašomą informaciją ir paspaudžia mygtuką „SIŲSTI REGISTRACIJĄ“ (versijoje anglų kalba – “SEND APPLICATION”) besiregistruojant Tinklalapyje(toliau – Kainoraštis), už kiekvieną įvykdytą naudojantis Programine įranga Licenciato priimtą Kliento padarytą taksi paslaugų užsakymą (toliau – Licencijos mokestis), ir kurį sudaro:

1.5.1. užsakymo mokestis, jei taksi paslaugos apmokamos bet kokių būdu išskyrus mokėjimus Programinėje įrangoje, aptartus Sutarties 1.5.2 papunktyje;

1.5.2. dalis nuo bendros taksi paslaugų kainos plius pridėtinės vertės mokestis plius pinigų pervedimo mokestis, jei Klientas apmokėjo atitinkamas taksi paslaugas mokėjimu Programinėje įrangoje (angl. – “in-app payment”).

1.6. Jei Licenciatas nesutinka su Kainoraščiu, jis privalo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos apie tai informuoti Taxify ir nustoti naudotis Programine įranga. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Taxify gaus minėtą pranešimą. Jeigu Licenciatas naudosis Programine įranga praėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bus laikoma, kad jis su Kainoraščiu sutinka. Licencijos mokesčius už praėjusį mėnesį Licenciatas turi sumokėti Taxify vėliausiai iki paskutinės kiekvieno mėnesio dienos. Vėluojant sumokėti Licencijos mokesčius Licenciatas turės mokėti 0,2 % (dvi dešimtąsias procento) delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

2. ATSAKOMYBĖ

Taxify atsakomybė

2.1. Taxify įsipareigoja teikti Licenciatui Programinės įrangos palaikymo paslaugas darbo dienomis 08.00–18.00 Lietuvos laiku, jei Licenciatas tinkamai ir laiku moka Licencijos mokesčius. Šios palaikymo paslaugos pradedamos teikti sudarius Sutartį ir baigiamos teikti ją nutraukus. Taxify turi teisę be išankstinio įspėjimo užblokuoti ir/ar ištrinti Licenciato paskyrą, jeigu Licenciatas vėluotų atlikti bet kokius mokėjimus ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

2.2. Taxify imasi visų praktiškai įmanomų priemonių, kad Programinė įranga veiktų sklandžiai. Taxify privalo greitai (bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Licenciato prašymo gavimo) (i) reaguoti ir pašalinti visus su Programine įranga, jos veikimu susijusius trūkumus, ir (ii) gavusi Licenciato prašymą ištaisyti bet kokią neteisingą ar klaidinančią informaciją apie Licenciatą.

2.3. Taxify ir/ar jos dukterinės įmonės neprisiima atsakomybės dėl Licenciato patirtų nuostolių ar žalos, susijusios su Sutartimi, ar dėl Programinės įrangos naudojimo ar su ja susijusios žalos ar tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, įskaitant (bet neapsiribojant): (a) pelno arba numatytų santaupų praradimą; (b) verslo, sutarčių, kontaktų, prestižo, reputacijos netekimą ir bet kokius nuostolius dėl veiklos pertraukimo; (c) duomenų netekimą ar netikslumą; ir/ar (d) bet kokius kitus nuostolius ar žalą. Taxify ir/ar jos dukterinės įmonės niekaip neatsako už Programinę įrangą naudojančių Klientų veiksmus ar neveikimą ir neprisiima atsakomybės dėl Licenciato dėl Klientų veiksmų ar neveikimo patirtų nuostolių ar žalos.

2.4. Jei Licenciatas tinkamai ir laiku moka Licencijos mokesčius ir tinkamai vykdo kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Taxify privalo atlyginti Licenciato tiesioginius nuostolius, kuriuos Licenciatas patyrė dėl Programinės įrangos veikimo trūkumų, kurių Taxify neištaisė vadovaujantis Sutarties 2.2 punktu, išskyrus atvejus, kai sutrikimai atsiranda dėl: (a) Programinės įrangos netinkamo naudojimo ar pažeidimo (ne dėl Taxify neteisėtų veiksmų), elektros įtampos svyravimo, elektros srovės dingimo, ar kitų asmenų kaltės; (b) Programinės įrangos naudojimo kartu su kita ne Taxify pateikta įranga ar Programine įranga; (c) to, kad Licenciatas pažeidžia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba dėl to, kad Programinę įrangą aptarnauja tretysis asmuo; ir/ar (d) Licenciato klaidos.

2.5. Šalys susitaria, kad maksimali bendroji Taxify atsakomybė pagal Sutartį negali viršyti bendros Licencijos mokesčių, kuriuos Licenciatas sumokėjo Taxify, sumos. Taxify neatsako už bet kokius įmonės, su kuria Licenciatas yra sudaręs darbo, paslaugų ar kitą, susijusią su taksi paslaugomis, sutartį (toliau – Įmonė), patiriamus nuostolius ar žalą. Taxify neatsako už jokius galimus Klientų nuostolius ar žalą dėl Licenciato teikiamų taksi paslaugų ar su šiomis paslaugomis susijusią žalą ar nuostolius.

Licenciato atsakomybė

2.6. Licenciatas prisiima atsakomybę už Licenciato padarytus Sutarties ir/ar taikomų įstatymų pažeidimus ir gavęs atitinkamą prašymą iš Taxify ar institucijos turi nedelsdamas nustoti daryti ir ištaisyti tokį pažeidimą. Licenciatas garantuoja, kad jis nevykdys neteisėtos veiklos ir taksi paslaugas teiks laikydamasis Lietuvos teritorijoje galiojančių teisės aktų, svarbiausia: keleivių vežimo taksi taisyklių, kelių transporto kodekso, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo; taip pat garantuoja, kad Licenciatas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turės visas licencijas, leidimus ir kitus taksi paslaugoms teikti būtinus dokumentus. Licenciatas prisiima visą atsakomybę prieš trečiuosius asmenis ir Taxify už bet kokius jos padarytus tokių teisės aktų pažeidimus, o Taxify neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius Licenciato padarytus teisės aktų pažeidimus. Licenciatas taksi paslaugas privalo stengtis vykdyti Kliento pageidavimus kaip tik įmanoma atsižvelgdami į Kliento interesus. Licenciatas įsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (i) laikytis fizinių asmenų veiklos registravimo tvarkos, (ii) tinkamai deklaruoti ir mokėti gyventojų pajamų mokestį, pridėtinės vertės mokestį, socialinio draudimo įmokas ir kitus taikomus mokesčius, rinkliavas, įmokas ir baudas, susijusias su Sutartimi, ir (iii) vykdyti kitas savo mokestines prievoles, susijusias su Sutartimi.

2.7. Licenciatas prisiima atsakomybę už tiesioginius ir/ar netiesioginius Taxify ir/ar jos dukterinių įmonių nuostolius ir/ar žalą, patirtą dėl bet kokio Licenciato padaryto Sutarties arba teisės aktų, nurodytų Sutarties 2.6 punkte, pažeidimo ir/ar Taxify intelektinės nuosavybės teisių į Programinę įrangą pažeidimo ir/ar Programinės įrangos naudojimo ir/ar taksi paslaugų teikimo ir/ar Taxify dalykinės reputacijos pažeidimo teikiant nekokybiškas paslaugas ar vykdant neteisėtą veiklą ir/ar Taxify prekių ženklo naudojimo be Taxify leidimo ir/ar bet kokio kito Licenciato veiksmo ar neveikimo. Jeigu Taxify būtų padaryti tokie nuostoliai ar žala, Licenciatas turės kompensuoti Taxify visą tokią žalą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos. Taxify gali be išankstinio įspėjimo užblokuoti ir/ar ištrinti Licenciato paskyrą, jeigu Licenciatas atlieka bet kokius šiame 2.7 punkte nurodytus veiksmus.

2.8. Licenciatas prisiimą atsakomybę už tiesioginius ir/ar netiesioginius Klientų ar bet kokių asmenų, besinaudojančių Licenciato teikiamomis taksi paslaugomis, nuostolius ar žalą. Licenciatas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos turi kompensuoti Taxify žalą, patirtą tuo atveju, jeigu Klientai pateiktų bet kokius reikalavimus Taxify ne dėl Taxify neteisėtų veiksmų, susijusius su Licenciato suteiktomis paslaugomis. Taxify neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius galimus Klientų ar bet kokių trečiųjų asmenų nuostolius ar žalą dėl naudojimosi Licenciato teikiamomis taksi paslaugomis.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Be Taxify išankstinio rašytinio leidimo Licenciatas negali tvarkyti Klientų asmens duomenų. Licenciatas neturi teisės rinkti, registruoti, saugoti, suteikti prieigos, naudoti ar kryžmai naudoti Klientų pateiktų asmens duomenų arba asmens duomenų, prie kurių prieigą suteikia Programinė įranga. Licenciatas gali naudoti Klientų asmens duomenis Sutarties galiojimo metu tik tokia apimtimi, kiek tai yra leidžiama pagal Privatumo politiką ir tik laikydamasis Privatumo politikos.

3.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Licenciatas paspaudžia mygtuką „SIŲSTI REGISTRACIJĄ“ (versijoje anglų kalba – “SEND APPLICATION”) besiregistruojant Tinklalapyje. Bet kuri Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informuodama kitą Šalį vadovaujantis Sutarties 3.7 punktu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo. Taxify turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, jeigu Licenciatas pažeistų Sutarties 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.7, 2.8 ir/ar 3.1 punktą, ir/ar pažeistų taikomą teisės aktą, ir/ar pažeistų minimalius taksi paslaugų reikalavimus, ir/ar pažeistų Taxify intelektinės nuosavybės teises į Programinę įrangą, ir/ar pažeistų Taxify dalykinę reputaciją teikdami nekokybiškas paslaugas ar vykdydami neteisėtą veiklą, ir/ar naudotųsi Taxify prekių ženklu be Taxify leidimo.

3.3. Bet kuriai Šaliai nutraukus Sutartį, Licenciatas įsipareigoja nedelsdamas (bet ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną) nustoti naudotis Programine įranga ir ištrinti Programinę įrangą iš Licenciato sistemų ir įrenginių, o Taxify turi teisę be išankstinio įspėjimo užblokuoti ir ištrinti Licenciato asmeninę paskyrą. Licenciatas taip pat privalo ištrinti visus naudojantis Programine įranga Licenciato įgytus duomenis apie Klientus.

3.4. Taxify gali bet kuriuo metu pakeisti Sutartį ir/ar Privatumo politiką, informuodama Licenciatą apie pakeitimus elektroniniu paštu ne mažiau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Jeigu Licenciatas nesutinka su pirmiau minėtais pakeitimais, jis privalo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Taxify pranešimo, nurodyto šiame 3.4 punkte, gavimo dienos apie tai informuoti Taxify ir nustoti naudotis Programine įranga. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Taxify gaus minėtą pranešimą. Jeigu Licenciatas naudosis Programine įranga praėjus bet kokių tokių minėtų pakeitimų įsigaliojimo dienai, bus laikoma, kad jis su tokiais pakeitimais sutinka.

3.5. Šiai Sutarčiai bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Bet koks ginčas, kurio Šalims nepavyko išspręsti geranoriškomis derybomis, galutinai sprendžiamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.6. Jei kuri nors Sutarties nuostata ar jos taikymas visiškai ar iš dalies būtų pripažinti ar laikomi negaliojančiais ar neįgyvendinamais dėl bet kurios priežasties, Šalys įsipareigoja pakeisti Sutartį taip, kad ji kaip įmanoma labiau atitiktų pirminius Šalių ketinimus. Jei Šalis nepareikalauja kurios nors Sutarties sąlygos įvykdymo, tai nelaikoma teisės pagal Sutartį atsisakymu ir neatima iš Šalies teisės pareikalauti tokios sąlygos įvykdymo. Ši Sutartis ir joje numatyti sandoriai ir/ar jų visuma jokiu atveju negali būti laikomi Šalių jungtine veikla, partneryste, konsorciumu ar kitu panašiu dariniu. Visi Sutarties tinkamai įforminti pakeitimai laikomi neatsiejama Sutarties dalimi. Kiekviena Šalis įsipareigoja nenaudoti, neatskleisti bei išlaikyti visą bet kokio pobūdžio ar tipo rašytinę ar žodinę ar bet kuria kita forma pagal Sutartį pateikiamą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutartimi bei su ja susijusiais dokumentais, išskyrus kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Neprieštaraujant aukščiau paminėtam, Šalys susitaria, kad Taxify turi teisę perduoti Įmonei bet kokią informaciją, susijusią su Sutartimi ar jos vykdymu, ir Licenciatas sutinka, kad Taxify perduotų Įmonei Licenciato asmens duomenis.

3.7. Bet koks pranešimas, susijęs su Sutartimi, bus laikomas gautu jei jis Šaliai išsiunčiamas tokios Šalies nurodytu adresu, arba kitu adresu, kurį nurodo Šalis rašytiniu pranešimu kitai Šaliai: (i) pristatymo šaliai laiku, jei bus pristatytas asmeniškai; (ii) kurjerio nurodytą dieną, jeigu pranešimas bus pristatytas per kurjerį; (iii) 10-tą dieną nuo šaliai pristatyti skirto dokumento perdavimo pašto skyriui, jeigu išsiunčiama registruotu laišku; ir (iv) tą dieną, kai elektroninį laišką gavusi šalis patvirtina atitinkamo elektroninio laiško gavimą arba kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo su sąlyga, kad siuntėjas negavo klaidos pranešimo (informuojančio, kad elektroninis laiškas nebuvo pristatytas).

3.8. Taxify kontaktiniai duomenys:

El. paštas: vilnius@taxify.eu;

Korespondencijos adresas: Altmetsa põik 1, Laiaküla, Viimsi rural municipality, Harju county, 74008 ESTONIA.

Licencinės sutarties bendrųjų sąlygų skirtų vairuotojui, taikomų Lietuvos Respublikos teritorijoje, redakcija 1. Įsigaliojimo data: 2015.03.17.

Taxify OÜ